Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (747) 2019 р.

ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН МОДЕРНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Леся ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Статтю присвячено розгляду принципів формування літературного канону традиціоналістським та модерним дискурсами українського літературознавства. Принциповою відмінністю таких побудов є схильність традиціоналістського культурного дискурсу зосереджуватися на постатях письменників, їхній ролі в українській історії, тоді як модерний дискурс схильний зосереджуватися на естетичній якості та жанрово-стильовому складнику художніх текстів.

Ключові слова: модерний тип суспільства, традиціоналістський дискурс, модерний дискурс, літературний канон, історія літератури, «гарячі» й «холодні» культури.

LITERARY CONNON OF THE MODERN UKRAINIAN LITERARY STUDIES

Lesya DEMSKA-BUDZULIAK, senior research associate, T. H. Shevchenko Institute of Literature, the National Academy of Sciences of Ukraine

The article reviews the principles of the formation of the literary cannon within both the traditional and modern cultural discourses of the Ukrainian Literary Study. The fundamental difference of the constructs is the tendency of the traditional cultural discourse to focus on writers’ personalities, their roles in Ukrainian history. Meanwhile, the modern cultural discourse tends to focus on the aesthetic values, genre and stylistic components of artistic texts.

Key words: modern type of society, traditional discourse, modern discourse, literary cannon, history of literature, hot and cold-climate cultures.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС