Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №1 (766) 2021 р.

ПРО МІФ НА РУЇНАХ ІСТОРІЇ:
СІМЕЙНА САГА «СУЗІР’Я ЛЕБЕДЯ» ЮРІЯ КОСАЧА

Вадим ВАСИЛЕНКО, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглядається сімейна сага «Сузір’я Лебедя» Юрія Косача. Досліджується автобіографічне підґрунтя, символічний зміст і міфологічний підтекст роману; наголошується на його дуалістичній структурі, категоріях пам’яті та спогаду як основних формально-змістових компонентах авторської поетики. Зосереджується увага на ймовірних прототипах персонажів, аналізується ідеологічний конфлікт роману, який розуміється в соціально-політичному й морально-етичному аспектах.

Ключові слова: жанр, роман, сімейна сага, пам’ять, міф.

ABOUT THE MYTH IN THE RUINS OF HISTORY:
“THE SWAN’S CONSTELLATION” FAMILY SAGA BY YURI KOSACH

Vadym VASYLENKO, PhD in Philology, T. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine

The article examines the family saga “Swan Constellation” by Yurii Kosach. It studies the autobiographical basis, symbolic content and mythological subtext of the novel; the paper also emphasizes its dualistic structure, the categories of memory and recollection as the main formal and semantic components of the author’s poetics. It is focused on probable prototypes of the characters, analyzes the ideological conflict of the novel, which is understood in socio-political and moral-ethical aspects.

Key words: genre, novel, family saga, memory, myth.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС