Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №1 (766) 2021 р.

ХУДОЖНЄ СЛОВО ДЛЯ «ОЗДОБИ ВІТЧИЗНИ НАШОЇ»
Доба українського Бароко

Петро БІЛОУС, професор Житомирського державного університету ім. Івана Франка

У статті розглянуто твори доби українського Бароко, у яких відображено патріотичні настрої авторів. Стверджується, що вираження таких настроїв пов’язане з індивідуалізацією літературної творчості, що зумовило актуалізацію особистісних переживань на тлі розвитку суспільних, культурних, освітніх тенденцій у XVII–XVIII ст. З’ясовано, що в надрах барокової творчості формувалася національна свідомість українців, у якій виразно поєднувалися індивідуальні почуття та громадянський обов’язок. Зроблено висновок про те, що за доби Бароко в Україні голосно й переконливо заявила про себе національна ідентичність.

Ключові слова: бароко, індивідуалізація творчості, національна свідомість, ідентичність.

ART WORDS FOR “DECORATION OF OUR OWN”
Ukrainian Baroque era

Petro BILOUS, professor of Zhytomyr Ivan Franko State University

The article deals with works of the Ukrainian Baroque period, which reflect the patriotic mood of the authors. It is claimed that the expression of such sentiments is associated with the individualization of literary creativity, which led to the actualization of personal experiences against the background of the development of social, cultural, educational trends in the XVII–XVIII centuries. It was found that national consciousness of the Ukrainians, with its distinct combination of individual feelings and the civic duty, developed in the depths of Baroque art. It is concluded that in Ukraine, the national identity declared itself loudly and convincingly during the Baroque days.

Key words: baroque, individualization of creativity, national consciousness, identity.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС