Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу «ДИВОСЛОВО» №01 (730) 2018 р.

ХУДОЖНЯ ПАЛІТРА ЮРІЯ КОБИЛЕЦЬКОГО:
ПОЄДНАННЯ СТАНДАРТУ ТА ОБРАЗНОСТІ
До тридцятиліття пам’яті вченого, письменника, педагога

Ганна ДЕНИСКІНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова;

Оксана КОБЕЛЕЦЬКА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

Статтю присвячено біографії літературного критика і публіциста, видавця і викладача Юрія Кобилецького. Есеїстика Юрія Кобилецького є своєрідною спробою довести, що українська культура навіть у підрадянському просторі була представлена справжніми майстрами високого мистецтва. У роботі виявлено й описано експресивні лінгвостилістичні одиниці, використані автором у збірках есе. Найуживанішими засобами мовної експресії в текстах есе Юрія Кобилецького, що відображають індивідуальне світобачення митця, є такі тропи та стилістичні фігури: метафори, персоніфікації, порівняння, антитези, епітети, гіперболи, літоти, алюзії, поєднання різностильової лексики, які допомагають пов’язати воєдино й донести до читацької аудиторії на перший погляд суперечливі події та явища, свідками яких став видатний учений і публіцист.

Ключові слова: есе, індивідуальний стиль, мовна експресія, метафора, персоніфікація, порівняння, епітет, гіпербола, літота, алюзія.

THE ARTIST’S PALETTE OF YURIY KOBYLETSKY: THE COMBINATION
OF STANDARD AND FIGURATIVENESS

Ganna DENYSKINA, Associate Professor, PhD, National Pedagogical Dragomanov University

Oksana KOBELETSKA, Associate Professor, PhD, National Pedagogical Dragomanov University

The article presents biography of a prominent literary critic and publicist, publisher and teacher Yuri Kobyletsky. It identifies and describes linguistic expressive means used by the author in his collections of essays. These last can be viewed as an attempt to prove that, even within the Soviet frame, the Ukrainian culture was represented by true masters of high art. The most common means of verbal expression in the essays under study, which reflect the artist’s world view, are the following stylistic tropes and figures: metaphor, personification, simile, antithesis, adjectives, hyperbole, litotes, allusions, combining of vocabulary of various styles; they all aggregate and convey to the audience the seemingly contradictory events and phenomena witnessed by the outstanding scholar and writer.

Key words: essays, personal style, language expression, metaphor, personification, comparison, epithet, hyperbole,  litotes, allusion.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС