Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу «ДИВОСЛОВО» №12 (753) 2019 р.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ЯК ВИЗНАЧНА ПОСТАТЬ
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Василь ІВАШКІВ, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка

Автор статті визначає місце П. Куліша в українському історико-літературному процесі ХІХ століття, звертаючись до оцінок видатних діячів української культури, розглядаючи формування його особистості а також докладно спиняючись на таких його недостатньо вивчених творах, як «Повість про український народ» та «Хутірська філософія і віддалена од світу поезія», оскільки перша праця підсумувала Кулішеві пошуки власної історичної концепції минулого України у ранній романтичний період творчости, була яскравим свідченням активної українознавчої діяльности письменника, а друга певною мірою її продовжує «Книги буття українського народу» насамперед у плані обґрунтування ідеї морально-поетичної досконалости українського народу. Основна теза статті така: заслуги П. Куліша перед українською культурою перевершують окремі його помилки, бо творчість митця позначена універсалізмом, а сам він є яскравим зразком національного письменника.

Ключові слова: П. Куліш, формування особистості письменника, історичний роман, дослідження фольклору, переклад, кулішівка, концепція хутора, суперечливі громадсько-політичні погляди, інтерпретація постаті П. Куліша, універсалізм творчости, національний письменник.

PANTELEIMON KULISH AS AN OUTSTANDING REPRESENTATIVE
OF HISTORICAL AND LITERARY PROCESS OF THE XIXth CENTURY

Vasyl IVASHKIV, DLitt, Ivan Franko National University of Lviv

The present paper determines the role of P. Kulish in the Ukrainian historical and literary process of the XIXth century. The author takes into account opinions of prominent figures of Ukrainian culture and focuses on construction of the writer’s identity with an in-depth study of some of his works, such as «Narration About The Ukrainian People» and «Rural Philosophy and Backwater Poetry»; the former summarizes Kulish’s search for his historical conception of the Ukrainian past in the early romantic period of his creative activity and points to his intensive Ukrainian studies, the latter can be viewed as a certain continuation of «The Book of Genesis of the Ukrainian People» as it substantiates the idea of moral and poetic perfection of the Ukrainian people. The main thesis of the paper is the following: P. Kulish’s merits to the Ukrainian culture precede his minor mistakes, as his creativity is universal in its nature; alongside he is a prominent representative of national writers.

Key words: P. Kulish, construction of a writer’s identity, historical novel, folklore studies, translation, Kulish’s spelling system, conception of the rural, contradictive citizen and political views, interpretation of Kulish’s identity, versatility of his creative work, national writer.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС