Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

ДІАЛЕКТИЗМИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Анна ЗАКУТНЯ, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Людмила ТКАЧЧернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

У статті розглянуто мовні особливості українських рекламних текстів кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. та загалом мову української реклами цього періоду, на формування якої вплинуло галицько-буковинське міське койне. Одним із виявів цього впливу було вживання в писемних текстах діалектних одиниць, характерних для різних груп говорів південно-західного наріччя української мови (фонетичних варіантів, семантичних та лексичних діалектизмів). Джерелом дослідження послужили: буковинські газети «Буковина», «Добрі Ради»; галицькі календарі «Дніпро», «Червона калина»; періодичні видання української діаспори в Америці.

Ключові слова: мова української реклами кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст., мова української періодики, діалектна лексика південно-західного наріччя, галицько-буковинське койне, діалектизм, діалектні словники.

DIALECTICISM OF THE SOUTH-WEST SPEECH OF UKRAINIAN LANGUAGE
IN ADVERTISING TEXTS OF THE END OF THE XIXth – THE FIRST HALF
OF THE XXth CENTURY

Anna ZAKUTNYA, scientific supervisor – Lyudmyla TKACH, Dr. habil. in Philology, professor Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

The article deals with the linguistic features of Ukrainian advertising texts in the late XIXth – early XXth cc. as well as with the language of Ukrainian advertising of this period in general, formation of which was influenced by the Galician-Bukovynian urban koine. One of the manifestations of this influence was the use of dialectical units typical for different groups of dialects of the south-western dialect of the Ukrainian language (phonetic variants, semantic and lexical dialecticisms) in the written texts. The sources of the research were Bukovinian newspapers «Bukovina», «Dobri Rady»; Galician calendars «Dnipro», «Chervona Kalyna»; periodicals of the Ukrainian diaspora in America.

Key words: language of the Ukrainian advertising in the late XIXth – early XXth cc., language of Ukrainian periodicals, dialectic vocabulary of the southwestern speech, Galician-Bukovynian koine, dialecticism, dialectic dictionaries.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС