Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (728) 2017 р.

НАТАЛІЯ ОСАДЧА-ЯНАТА
ЯК ДОСЛІДНИЦЯ НАРОДНИХ НАЗВ РОСЛИН

Кріна КУКОШ, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Людмила ТКАЧ, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

У статті розглянуто фітоніми як особливу групу лексики української та румунської групи мов. Предметом аналізу є метафорична та інші механізми номінації, мотиваційні ознаки, що послужили основою творення назви тієї самої рослини в кожній із мов. Матеріалом для дослідження послужили фітоніми, зафіксовані в лексикографічних пам’ятках української мови, румунської мови кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також праці відомого українського ботаніка Наталії Осадчої-Янати.

Стаття присвячена вшануванню пам’яті про Н. Осадчу-Янату та історію експедиційних обстежень території Поділля з метою збирання відомостей про українські народні назви лікарських рослин та їх застосування.

Ключові слова: фітоніми в українській мові, фітоніми в румунській мові, назви рослин в історії лексикографії, Наталія Осадча-Яната.

NATALIIA OSADCHA-YANATA AS A PLANT NAMES RESEARCHER

Krina KUKOSH, scientific supervisor – Lyudmyla TKACH, Dr. habil. in Philology, professor Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

This article deals with phytonyms as a specific lexical group of the Ukrainian and Romanian language group. The subject of analysis is metaphorical and other mechanisms of nomination, motivation characteristics, that provided the basis for the creation of names of the same plant in each of the languages. The research material comprises phytonyms, recorded in the lexicographic works of the Ukrainian and Romanian languages in the end of the 19th century – the beginning of the 20th c., as well as in works of the renowned Ukrainian botanist Nataliia Osadcha-Yanata.

The article is dedicated to commemorating Nataliia Osadcha-Yanata and the history of expedition examination of the
territory of Podillia in order to collect the data on Ukrainian folk names of medicinal plants and their applications.

Key words: phytonyms in the Ukrainian language, phytonyms in the Romanian language, plant names in the history of lexicography, Nataliia Osadcha-Yanata.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС