Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ВІЗУАЛЬНА ОБРАЗНІСТЬ ПРОЗИ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
В АСПЕКТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

Олександр БРАЙКО, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто образотворчі засоби прози Гр. Тютюнника з погляду теорії малярства й кіномистецтва та їхніх специфічних ресурсів. Віднайдено і проаналізовано словесні аналоги таких засобів, як колорит, просторові плани, глибина кадру, ритм.

Ключові слова: візуалізація, глибина кадру, індивідуальний стиль, інтермедіальність, колорит, ритм, темп.

VISUAL VIVIDNESS OF HRYHIR TIUTIUNNYK’S PROSE
IN THE ASPECT OF ARTS SYNTHESIS

Olexandr BRAYKO, PhD, T. H. Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The present paper views the figurative means of Hr. Tiutiunnyk’s prose in terms of the painting theory, cinematographic art and their specific resources. It offers analysis of the elicited verbal analogues to the following means: coloration, spatial plans, depth of cinema frame, rhythm.

Key words: visualisation, depth of cinema frame, individual style, intermediality, coloration, rhythm, tempo.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС