Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (763) 2020 р.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА І МЕНТАЛЬНІСТЬ
У РЕЦЕПЦІЇ ВЕЛИКОГО КРИТИКА
По 100-літтю смерті Миколи Євшана

Олег БАГАН, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

У статті досліджується спадщина критика М. Євшана, передусім статті, в яких міститься нищівна критика «просвітянщини» й українського народництва, десакралізується культ Маркіяна Шашкевича й ревізується позитивістичне галицьке середовище. Автор стверджує, що М. Євшан шукав нові моделі для розвитку українського письменства, беручи за взірець західноєвропейське мистецтво, акцентуючи на модернізмові, сильній та ірраціональній особистості, намагаючись прищепити до рідного ґрунту вольовість і боротьбу за високі ідеї й величні ідеали, передусім естетичні, попереджаючи цим появу Дмитра Донцова й феномену «вісниківства».

Ключові слова: критика, М. Євшан, «Українська хата», галицьке середовище, українське народництво, культ Маркіяна Шашкевича, окциденталізм, модернізм.

UKRAINIAN CULTURE AND MENTALITY
THROUGH THE RECEPTION OF THE GREAT CRITIC
On the 100th anniversary of Mykola Yevshan’s death

Oleg BAGAN, associate professor, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

The paper studies the legacy of the critic M. Yevshan, especially the articles that contain devastating criticism of the local enlightenment and Ukrainian populism, desecrate the cult of Markiyan Shashkevych and revise the positivist Galician community. The author claims that M. Yevshan sought new models for the development of Ukrainian literature, taking the example of Western European art, emphasizing modernism, as well as the strong and irrational personality, trying to foster the will and the struggle for high ideas and majestic ideals, especially aesthetic ones, in the native land, well in advance of Dmytro Dontsov and the phenomenon of “heraldry”.

Key words: criticism, M. Yevshan, “Ukrainian house”, Galician community, Ukrainian populism, cult of Markiyan Shashkevych, Occidentalism, modernism.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС