Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

КОДИФІКАЦІЯ ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМИ ВЖИВАННЯ ТИРЕ
В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ «УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ»

Сергій ОМЕЛЬЧУК, проректор з наукової роботи, професор Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

У розвідці проаналізовано кодифікацію пунктуаційної норми вживання тире в новій редакції «Українського правопису» на основі порівняння з виданнями правопису 1993–2015 років. З’ясовано, що нові пунктуаційні правила і примітки до них, які регламентують уживання тире в писемному мовленні, не є кардинально новими. На відміну від передніх видань правопису правила систематизовано за видами речень, збільшено кількість приміток, що визначають особливості вживання / невживання тире на письмі відповідно до інтонаційного і смислового принципів української пунктуації.

Ключові слова: «Український правопис», пунктуаційна норма, пунктуаційне правило, тире.

CODIFICATION OF THE DASH USING PUNCTUATION NORM
IN THE NEW EDITION OF “UKRAINIAN ORTHOGRAPHY”

Serhii OMELCHUK, Dr. habil. in Pedagogical Sciences, professor, Kherson State University.

The paper analyzes codification of the dash using punctuation norm in the new edition of “Ukrainian Orthography” on the basis of comparison with 1993-2015 editions of The Orthography. It has been found that the new punctuation rules and the notes accompanying them which regulate the dash using in the written language are not radically different. Unlike the previous editions of The Orthography, the rules are systematized according to the types of sentences and the number of notes which determine the peculiarities of the dash using / non-using in writing according to the intonational and semantic principles of Ukrainian punctuation is increased.

Key words: “Ukrainian Orthography”, punctuation norm, punctuation rule, dash.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС