Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (715) 2016 р.

«…МЕНІ ТРЕБА ОДЕЖУ, ВАРТУ МОГО ПИСАТЕЛЬСЬКОГО СТАНУ»
Одяг у контексті епістолярного автопортрета Лесі Українки

Світлана БОГДАН, кандидат філологічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

У статті розглянуто актуалізацію лексичного регулятива одяг в епістолярних текстах Лесі Українки; встановлено реєстр номінативного поля, що експлікує його; з’ясовано ядерні та периферійні найменування, їхні стилістичні маркери та співвіднесеність із мовними нормами кінця ХІХ – початку ХХ ст. і сучасними; визначено роль вестизмів у створенні автопортрета Лесі Українки, домінувальний статус із-поміж яких в її ідіолекті мають номінації одяг / одіж, одежа, вбрання / убрання, стрій, вбиратися, шити, вишивати, сукня / плаття, пальто, блуза, блузка тощо; окреслено реєстр тих елементів вестиальних ознак, які належали до кола індивідуальних уподобань адресантки; проаналізовано особливості їхнього функціонування й різновиди експлікації.

Ключові слова: мовне портретування, одяг, вестиальні ознаки, епістолярний текст, регулятив, номінативне поле, автопортрет.

CLOTHES IN THE CONTEXT OF LESIA UKRAINKA’S EPISTOLARY SELF PORTRAIT

Svitlana BOHDAN, PhD, Professor, Lesia Ukrainka Eastern European National University

The article considers the actualization of lexical regulative ‘clothes’ in Lesia Ukrainka’s epistolary texts. The register of nominative field, which explicates it, was established. The nuclear and peripheral names, their stylistic markers, and correlation of linguistic norms in the late XIX – early XX cc. and modern ones were clarified. The role of clothes nominations in the creation of Lesia Ukrainka’s self portrait was determined, the domineering status among which in its idiolect belongs to the nominations ‘clothes’ / ‘odizh’, ‘odezha’, ‘vbrannia’ / ‘ubrannia’, ‘strii’, ‘vburatusia’ (wear), ‘shyty’ (sew), ‘vyshyvaty’ (embroider), ‘suknia’ (dress) / ‘plattia’, ‘palto’ (coat), ‘bluza’ (blouse), ‘bluzka’ etc. The register of those elements of ‘vestyalnyi’ (n.a. vestido – dress) signs belong to the range of the individual sender’s preferences was observed. The peculiarities of their functioning and variations of their explication were analyzed.

Key words: lingual portrait, clothes, vestyalnyi features, epistolary text, regulative, nominative field, self portrait.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС