Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ФУНКЦІЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ДЕФІСНОГО НАПИСАННЯ СЛІВ

Сергій ОМЕЛЬЧУК, доктор педагогічних наук, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання Херсонського державного університету

У статті досліджено нормативне функціювання в мовознавчому й лінгводидактичному дискурсах прийменниково-іменникових конструкцій на позначення дефісного написання слів. Визначено тенденції використання прийменників з і через з іменником дефіс в «Українському правописі» різних років видання (1928–2011 рр.), а також у працях вітчизняних учених-мовознавців першої половини ХХ – початку ХХІ ст. З’ясовано граматичні особливості іншомовних відповідників української прийменниково-іменникової терміносполуки в німецькій, англійській, польській, білоруській, російській мовах.

Ключові слова: нелітерний орфографічний знак, термінна словосполука, прийменниково-іменникова словоформа, семантико-синтаксичні відношення, дефісне написання.

FUNCTIONING OF PREPOSITIONAL-NOUN CONSTRUCTIONS THAT
INDICATE HYPHENATION OF WORDS
IN THE MODERN UKRAINIAN

Serhiy OMELCHUK, Dr. hab., professor, Kherson State University

The present paper deals with the normative functioning of prepositional-noun constructions, which indicate hyphenation of words in linguistic and linguo-didactic discourses. It elicits the tendencies of usage of the prepositions with and through with the noun hyphen in Ukrainian orthography of different years (1928–2011) and in works of Ukrainian linguists of the early 20th–21st cc. It clarifies a range of grammatical peculiarities of foreign equivalents to the Ukrainian prepositional-noun terminological word-combinations in the German, English, Polish, Byelorussian, and Russian languages.

Key words: non-literal orthographical sign, terminological word-combination, semantic-syntactic relations, prepositionalnoun word form, hyphenation.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС