Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (709) 2016 р.

«КАЗКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ»:

СЮРРЕАЛІЗМ У ШКІЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ

Людмила НЕЖИВА, доцент Полтавського національного педагогічного університету ім. Володимира Короленка

Апелюючи до естетичного досвіду сюрреалістів та їхніх маніфестів, а також літературознавчих і мистецтвознавчих досліджень сюрреалізму, автор статті визначає конститутивні риси напряму для їх об’єктивації у шкільній практиці аналізу художніх творів. Наріжною для естетики сюрреалізму є категорія дивовижного, що постає в результаті занурення в позасвідоме буття. Для створення методичної моделі вивчення сюрреалізму актуалізовано риси напряму: художнє вираження за допомогою техніки автоматичного письма; візійність; сповненість «дитинного здивування»; занурення у світ архаїки; поява фантастичних образів сновійної реальності; складна метафоричність. Первинне вивчення сюрреалістичного стилю доцільне на прикладі творів Б.-І. Антонича, його поетичних маніфестів. Ілюструючи риси напряму, автор статті пропонує актуалізувати живопис художників-сюрреалістів; порівняти художній образ, зображений у різних стилях; сформулювати визначення літературного напряму. Засвоївши естетичні орієнтири сприйняття сюрреалістичного мистецтва, старшокласники зможуть застосувати свої знання під час аналізу творів І. Драча, М. Вінграновського, В. Голобородька.

Ключові слова: сюрреалізм, дивовижне, автоматичне письмо, колективне підсвідоме, метафоричність, методична модель.

“ADULT FAIRY TALES”:

SURREALISM IN SCHOOL LITERATURE STUDIES

NEZHYVA Lyudmyla, aassociate professor, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

Appealing to esthetic experiences of surrealists and their manifests, as well as to the respective literary studies and art criticism, the author outlines the constituent features for their further objectivization in school fiction interpretation activities. The literary works by B. I. Antonych present relevant material for a primary study of surrealism at school. It is suggested to lay a special emphasis on surrealist paintings, compare the imagery framed in different styles, and define the literary direction. Having acquired aesthetic values of the surrealism appreciation, students will be able to exercise their skills interpreting I. Drach, M. Vingranovskyy, V. Goloborodko’s poetry.

Key words: surrealism, wonderful, automatic writing, collective unconscious, metaphoric, teaching technique model.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС