Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (709) 2016 р.

ОЛЕКСАНДР ПОТЕБНЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Ірина ФАРІОН, доктор філологічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Мета нашої розвідки – розглянути мовознавчу спадщину О. Потебні у соціолінгвістичному контексті: крізь призму соціолінгвального тла його доби і соціолінгвістичної рецепції мови, народності, націоналізму та денаціоналізації. У статті з’ясовуємо, у чому полягав незаперечний теоретичний мовний націоналізм ученого, попри його вимушену російськомовну практику. Це завдання розкриваємо через фокуси пізнання складних історичних мовних явищ, виведених із праць мовознавця: історичності і символічності, окремішності і самостійності, націоналізму і денаціоналізації, концептів: свій – чужий, свідомий – несвідомий. Соціолінгвістичну концепцію О. Потебні, що пронизує чимало його праць, можна вважати прелюдією до системних соціолінгвістичних досліджень уже з половини ХХ століття.

Ключові слова: соціолінгвістика, українська мова, соціолінгвальне тло, націоналізм, денаціоналізація, історичність, символічність.

OLEKSANDR POTEBNYA IN THE CONTEXT OF SOCIOLINGUISTICS

Іryna FARION, Dr. hab., Lviv Polytechnic National University

The main aim of the present paper is seen in examining the great scholar’s linguistic heritage in the context of sociolinguistics considering his epoch and language sociolinguistic perception, the national character, nationalism and denationalization. The analysis reveals the scholar’s unquestionable theoretical linguistic nationalism in spite of the fact he had to speak Russian in his daily routine. The aim is achieved through cognitive focuses on the complex historical linguistic phenomena elicited from the linguist’s works: historicity and symbolism, separability and independence, nationalism and denationalization, and on the concepts of local vs foreign, conscious vs unconscious. O. Potebnya’s sociolinguistic conception is consistent with some of his works and may be deemed as a prelude to systematic sociolinguistic studies as early as the middle of the ХХ c.

Key words: sociolinguistics, Ukrainian language, sociolinguistic background, nationalism, denationalization, historicity, symbolism.

Отримати методичну статтю з журналу