Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (755) 2020 р.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ПАРЕМІЇ
В МОВІ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ ЛУКАША
Штрихи до мовного портрета майстра

Олександр СКОПНЕНКО, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Тетяна ЦИМБАЛЮК-СКОПНЕНКО, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України

Творчий доробок М. Лукаша належить до найкращих зразків вітчизняної школи художніх перекладів. Цей перекладач завдяки своїй оригінальній манері, опертій на традиції класичної української літератури та сучасний йому узус, не тільки увійшов в історію українського художнього перекладу, а й істотно вплинув на українську літературну мову другої половини ХХ ст. У статті проаналізовано роль фразеологізмів і паремій у Лукашевих перекладах.

Ключові слова: українська мова, Микола Лукаш, фразеологія, синонімія, фразеологічна одиниця, паремія, тавтологізм, ідіостиль.

PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS IN MYKOLA LUKASH’S
TRANSLATIONS:
A touch to the language portrait of the master

Olexandr SKOPNENKO, PhD in Philology, senior research associate, The Institute of Linguistics of О.О. Potebniа of the NAS of Ukraine

Tеtiana TSYMBALIUK-SKOPNENKO, PhD in Philology, senior research associate, The Institute of the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine

Among the Ukrainian translations of fiction, the work of Mykola Lukash is a class of its own. The translator developed his own original style, based on traditional classical Ukrainian literature and the then usage. He became a part of the history of Ukrainian artistic translation, and significantly influenced the Ukrainian literary language of the second half of the XXth c. The article offers analysis of phraseological units and proverbs value in Mykola Lukash’s translations.

Key words: Ukrainian language, Mykola Lukash, phraseology, synonymy, phraseological unit, proverb, tautologisms.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС