Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Ведення класного журналу (Пам’ятка для словесника)

(Подані рекомендації і зразки заповнення сторінок журналу розроблено на основі наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496, «Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році» (лист МОН України від 21.08.2010 р. № 1/9-580), методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році, листа МОН України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» від 20.05.2013 р. № 1/9-349)

 

Загальні зауваги

1.Записи в журналі ведуться державною мовою.

2.Записи проводяться чорнилом одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно.

3.На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

4.Дата проведення заняття записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття про- ведено 4-го вересня.

5.У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дату і тему кожного уроку записують окремо.

6.Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «Зошит», «Діалог», «Усний твір» тощо.

7.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою, і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

8.У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування1 стисло записують тему уроку, контрольної роботи тощо.

9.У графі «Завдання додому» стисло записують його зміст, параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

10.Додатковий запис щодо теми на сторінці оцінювання над датами не робиться.

Оцінювання навчальних досягнень

1.Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання.

2.Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

3.Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимог навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (неатестований).

4.Тематична оцінка коригуванню не підлягає.

5.Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка осо- бистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

6.Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, не виконав вимог навчальної програми, у колонку з надписом «Семестрова» виставляється «н/а» (неатестований).

7.Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» чи «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводять навіть за відсутності учнів, які виявили бажання коригувати їх. Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скориго- вана» не робиться.

8.Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ се- местр.

9.Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

10.У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (неатестований).

11.Річна оцінка коригуванню не підлягає.

12.Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється в колонку з надписом «ДПА» без зазначення дати.

13.За бажанням випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти як державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати ЗНО з конкретного предмета виставляють до журналу в колонку з надписом «ДПА».

14.Учням, які не пройшли державної підсумкової атестації, в колонку з надписом«ДПА» робиться запис «н/а» (неатестований).

15.Випускникам, яких звільнено від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис «зв» (звільнений).

16.Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеля ційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом«Апеляційна» без дати.

17.Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляють у журнал окремим рядком і можуть ураховувати під час виставлення річних оцінок з відповідних предметів.

Особливості заповнення сторінок класного журналу з української мови та літератури

1.При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності оцінки виставляються і враховуються як поточні.

2.Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності окремого уроку не відводять. У І семестрі пропонується провести оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усного твору і діалогу), результати виставити в колонку без дати з відповідними надписами «Усний твір» та «Діалог» і врахувати ці оцінки в найближчу тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання усного переказу і читання вголос. Оцінки виставити і врахувати так само.

3.Повторно наприкінці семестру проводити оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності і виводити оцінки в журналі не потрібно.

4.У 10–11-х класах контрольна перевірка читання вголос не проводиться.

5.Записи «Контрольний переказ», «Контрольний твір», «Контрольний диктант», «Контрольне читання мовчки», «Контрольне аудіювання» роблять тільки у графі «Зміст уроку», крім випадків, коли контрольне аудіювання або читання мовчки проводять на одному уроці з контрольним диктантом або контрольною роботою з мовної теми (тестуванням). У цьому разі оцінка за контрольну роботу чи диктант виставляється в колонку під датою проведення уроку, а в сусідній колонці без дати з надписом «Контрольне читання мовчки» або «Контрольне аудіювання» ставиться оцінка за цей вид діяльності.

6.Коли контрольний твір або переказ проводять на спареному уроці, то оцінку за цю роботу виставляють у другій колонці з датою.

 Пор.

Число та місяцьПрізвище та ім’я учня 14/10 14/10 Дата Зміст уроку

1

Галуненко Тарас  

8

14/10 Контрольний письмовий твір

2

Іваненко Сергій  

11

14/10 Контрольний письмовий твір

3

Хомич Аліна  

10

   

 7..Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою до найближчої тематичної. Її виставляють у колонку без дати з надписом «Зошит» після останнього уроку поточного місяця за винятком травня, коли оцінка за зошит має передувати останній у навчальному році тематичній оцінці.

8.Оцінки за вивчені напам’ять твори виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять» поряд з колонкою того уроку, на якому вони вивчалися.

 Пор.

Число та місяцьПрізвище та ім’я учня 18/11 Напам’ять Дата Зміст уроку

1

Гримальченко Вікторія  

12

18/11 Тарас Шевченко.«Садок вишневий коло хати…»

2

Проскуренко Інна

10

9

   

3

Семенів Галина  

8

   

Зразки  заповнення  сторінок   класних   журналів   розроблено   на   основі календарного планування уроків української  мови  та  літератури  для 5–11-х класів на 2016/2017 навчальний рік, розміщеного на сайті журналу «Дивослово».

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС