Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (741) 2018 р.

ФРАНКОВЕ СЛОВО В УКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ 1920-х років
До проблеми визначення репертуару прецедентних текстів епохи

Людмила СКОРИНА, доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

У статті досліджується рецепція постаті й творчості І. Франка в українському письменстві 1920-х років, простежуються особливості введення творів письменника-класика в художні тексти аналізованої епохи на різних рівнях текстової структури (заголовка, епіграфа, присвяти, цитати, алюзії тощо). З’ясовано, що твори І. Франка є важливими прецедентними текстами доби – поряд із творами Т. Шевченка й Г. Сковороди. Франкові інтертекстеми виявлені у доробку М. Рильського, В. Підмогильного, Т. Осьмачки, Г. Косинки, І. Дніпровського, О. Слісаренка, М. Хвильового, О. Влизька, П. Тичини. Найбільшу увагу письменники 1920-х рр. приділяють Франковим творам зрілого періоду, зокрема поезіям зі збірки «Semper tіro», поемі «Мойсей», рідше апелюють до збірок «З вершин і низин», «Мій Ізмарагд», повісті «Boa constrictor».

Ключові слова: прецедентний текст, інтертекстема, заголовок, епіграф, присвята, цитата, алюзія, ремінісценція.

FRANKO’S WORD IN UKRAINIAN LITERATURE OF THE 1920s:
to the problem of determining the repertoire of precedent texts of the period

Lyudmyla SKORYNA, associate professor, Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy

The article studies the reception of Ivan Franko’s figure and his legacy in the Ukrainian literature of the 1920s.; it profiles the peculiarities of integration of classical writer’s works into literary texts of the period under study at different levels of textual structure (title, epigraph, dedications, quotations, allusions, etc.). It is established that Franko’s works are important precedent texts of the period, along with works by T. Shevchenko and H. Skovoroda. Franko’s intertextemes are found in the works by M. Rylskyi, V. Pidmohylnyi, T. Osmachka, H. Kosynka, I. Dniprovskyi, O. Slisarenko, M. Khvyliovyi, O. Vlyzko, P. Tychyna. The most attention writers of the 1920s give to Franko’s works from his mature period, in particular to the poems from “Sempre Tiro” collection, “Moses” poem, and more rarely refer to the collections “From Peaks and Lowlands”, “My Emerald”, and “Boa constrictor” short novel.

Key words: precedent text, intertexteme, title, epigraph, dedication, quotation, allusion, reminiscence.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС