Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

БУРЛЕСКНО-ТРАВЕСТІЙНІ КОДИ «ЕНЕЇДИ» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Євген НАХЛІК, директор Інституту Івана Франка НАН України

Автор статті розглядає джерела травестії І. Котляревського «Енеїда» через коди художньої умовності: тритекстовості, ситуативного і суцільного підходів, двотекстовості, народної сміхової культури, змішування поганських і християнських сенсів.

Ключові слова: передтекст, травестія, код художньої умовності, ідейна трансформація, українізація, осучаснення.

BURLESQUE AND TRAVESTY CODES IN ENEYIDA BY IVAN KOTLIAREVSKY

Yevhen NAKHLIK, director of Ivan Franko Institute of the NAS of Ukraine

The author studies the travesty sources in I. Kotliarevsky’s Eneyida through the codes of artistic coventionality, such as threetextuality, situational and uninterrupted approaches, two-textuality; folk culture of comicality, combination of pagan and Christian senses.

Key words: praetexta, travesty, the code of artistic coventionality, ideologic transformation, Ukrainization, modernisation.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС