Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (727) 2017 р.

АРАБЕСКИ ЯК АВТОРСЬКІ ЖАНРОВІ
МАРКЕРИ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТВОРІВ

Віра ПРОСАЛОВА, професор;

Ярослава ГРИГОШКІНА, доцент Донецького національного університету ім. Василя Стуса

Завдяки історико-порівняльному методу у статті виявлено специфіку творів, названих арабесками, з’ясовано принципи їхньої побудови, що ґрунтуються на химерному поєднанні непоєднуваного, повторюваності й варіюванні мотивів, гетерогенності компонентів. Установлено важливе значення рослинної символіки, широке коло інтертекстуальних зв’язків арабесок Павла Богацького та Миколи Хвильового. Відзначено актуалізацію авторами поетики відкритого твору, що передбачає активність реципієнта, який творить свій читацький варіант тексту.

Ключові слова: жанр, арабеска, авторська жанрова номінація, поетика.

ARABESQUES AS AUTHORIAL GENRE MARKERS
AND THE PRINCIPLES OF A LITERARY WRITING FORMATION

Vira PROSALOVA, professor,

Yaroslava HRYGOSHKINA, associate professor, Vasyl Stus National University of Donetsk

Basing on the historical comparative method, the article defines the peculiarities of literary writings, which are called arabesques; it outlines the principles of their formation rooted into bizarre combinations of the elements that cannot be combined, the motives repetitions and variations, and the homogeny of components. It finds out the importance of floral symbolism, and a wide range of intertextual connections featured in the arabesques by Pavlo Bohatsky and those by Mykola Khvylovy. It testifies to the authors’ actualizing of the poetics of the open literary writing, which implies the recipient’s active position to develop their own, the reader’s variant of the text.

Key words: genre, arabesque, the author’s genre nomination, poetics.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС