Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (750) 2019 р.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ТОПОСІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА
ПРИНЦИПУ «ІСТОРИЗМУ» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІТОПИСНИХ
ОПОВІДАНЬ: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, ФУНКЦІОНУВАННЯ
На матеріалі переказу «Повісті минулих літ» Віктора Близнеця

Вадим ЄФРЕМОВ, аспірант кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто витоки, розвиток та функціонування стилістичних топосів у літописних оповіданнях Віктора Близнеця. Автор акцентує увагу на застосуванні топос-аналізу як альтернативи історизму під час вивчення тематичного блоку «Історичне минуле нашого народу». Топоси досліджуються в контексті середньовічної аксіології та стилістики, що підтверджує невичерпні можливості літописних оповідань.

Ключові слова: топос, стилістичний топос, літопис, переказ, середньовічний принцип, картина світу, Imitatio Christi.

STUDY OF STYLISTIC TOPOI AS AN ALTERNATIVE TO THE PRINCIPLE OF
«HISTORISM» IN THE STUDY OF CHRONICLE STORIES:
THEIR ORIGIN, DEVELOPMENT, AND FUNCTIONING
(based on the interpretation of «The Tale of Bygone Years» by Victor Blyznets)

Vadym EFREMOV, post-graduate student, Zhytomyr Ivan Franko State University

The article deals with origins, development and functioning of stylistic topoi in the chronicle stories by Victor Blyznets. The author focuses on the use of topos-analysis as an alternative to historism in the study of the thematic block «The Historical Past of Our People». The topoi are considered in the context of the medieval axiology and stylistics, which testifies to the sustainable significance of chronicle stories.

Key words: topos, stylistic topos, chronicle, legend, medieval, the picture of the world, Imitatio Christi.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС