Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (738) 2018 р.

ЕТИЧНІ ОПОВІДАННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
ЯК ЕТАЛОННІ ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ірина БАРАНЮК, доцент Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Твори видатного українського педагога, написані в жанрі казки й етичного оповідання, користуються все більшою популярністю. Це пояснюється їхнім потужним художньо-педагогічним впливом. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу проаналізувати художньо-педагогічні тексти В. Сухомлинського. Встановлено, що домінантними в поетиці його художньо-педагогічних творів є два рівні: внутрішній світ літературного твору і його підтекстова сфера.

Ключові слова: Василь Сухомлинський, художня педагогіка, внутрішній світ літературного твору, підтекст.

ETHIC SHORT STORIES BY VASYL SUKHOMLYNSKY
AS REFERENCE PIECES OF ARTISTIC PEDAGOGICS

Iryna BARANIUK, associate professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Literary works in the genres of fairy-tale and ethic story by an outstanding Ukrainian educator are gaining increasing
popularity. This can be explained by their powerful artistic pedagogical influence. The research is relevant as it newly offers an attempt to analyze the artistic pedagogical texts by V. Sukhomlynsky. It identifies two dominant levels in the poetics of artistic pedagogical works by Sukhomlynsky, namely the inner world of a literary work, and its subtext sphere.

Key words: Vasyl Sukhomlynsky, artistic pedagogics, inner world of a literary work, subtext.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС