Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (760-761) 2020 р.

АРИСТОКРАТИ ДУХУ Й ПРАЦІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА
ТА ВОЛОДИМИРА БАРВІНСЬКИХ НА ТЛІ ЕПОХИ

Надія БОЙКО, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України

У статті простежено ключові етапи діяльності лідерів інтелектуальної та політичної думки Галичини, активних громадських і культурних діячів др. пол. ХІХ ст. О. Барвінського та В. Барвінського. Закцентовано послідовний проукраїнський, прагматичний та компромісний підхід до вирішення багатьох культурницьких проблем братами Барвінськими. Завдяки цьому їм вдалося реалізовувати важливі для становлення українства видавничі проєкти: журнал «Правда», газета «Діло», «Руська історична бібліотека», «Бібліотека найзнаменитіших повістей» та ін. О. Барвінський увійшов в історію України як один із реформаторів НТШ і співініціатор українсько-польського політичного проєкту «нова ера», багаторічний депутат австрійського парламенту та Галицького сейму, державний секретар освіти і віросповідань ЗУНР. Його заслуги на ниві парламентаризму свого часу були належно поціновані: 1917 р. він став довічним членом австрійської Палати панів. Звернено увагу й на прозовий доробок В. Барвінського, зокрема на повість «Скошений цвіт», де яскравими барвами зображено тогочасне суспільне життя, зокрема галицького духівництва, що було найосвіченішою верствою і на яке покладалася важлива роль у культурно-освітніх процесах відродження. Життя братів Барвінських – яскравий приклад безпрецедентної самопожертви й чіткого розуміння визначальної ролі окремої особистості в доленосних для нації питаннях.

Ключові слова: Галичина, «нова ера», «Правда», інтелігенція, українство, духівництво, культурно-освітній рух, проза.

ARISTOCRATS OF SPIRIT AND LABOR: OLEXANDR AND VOLODYMYR
BARVINSKY’S ACTIVITY AGAINST THE BACKGROUND OF THE EPOCH

Nadiya BOYKO, senior researcher, T. Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine

The article traces the key stages of activity of O. Barvinsky and V. Barvinsky as intellectual and political leaders of Galicia, active public and cultural figures of the second half of the XIXth c. The focus is on the consistent pro-Ukrainian, pragmatic and mediating approach the Barvinsky brothers would take to solve many cultural problems. Thereby, they managed to accomplish several publishing projects, which proved to be important for the evolution of the Ukrainians: the journal “Pravda”, the newspaper “Dilo”, “Russ Historical Library”, “Library of the Most Famous Stories” and others. O. Barvinsky became a part of the history of Ukraine as one of the reformers of the Shevchenko Scientific Society, and a co-initiator of the Ukrainian-Polish political project “New Era”, a longtime member of the Austrian Parliament and the Galician Sejm, State Secretary of Education and Religions of the Western Ukrainian People’s Republic. His merits in the field of parliamentarism were duly appreciated at his time: in 1917 he became a life member of the Austrian House of Lords. The present paper also studies the prose by V. Barvinsky, namely the novel “Mown Blossom”, which vividly depicts the social life of the time, in particular the life of the Galician clergy who presented the most educated class and played an important role in cultural and educational revival. The life of the Barwinsky brothers is a shining example of unprecedented self-sacrifice and a clear understanding of the defining role of the individual in matters that are crucial to the nation.

Key words: Galicia, “New Era”, “Pravda”, intellectuals, Ukrainians, clergy, cultural and educational movement, prose.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС