Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (723) 2017 р.

ДАРІЯ ВІКОНСЬКА – ПИСЬМЕННИЦЯ З КНЯЖОГО РОДУ

Ігор НАБИТОВИЧ, професор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін

У статті розглянуто особливості творчого світу Д. Віконської, письменниці, літературознавця й мистецтвознавця. Стильова палітра цієї мисткині укорінена в ідеологічних концепціях українського націоналізму. Її творчості притаманні ідейно-естетичні, аксіологічні, ідеологічні ознаки вісниківського неоромантизму. Займаючись проблемами зарубіжного мистецтва, літератури, суспільно-політичного життя, авторка завжди проеціювала їх на український культурний, літературний, ментальний простір.

Ключові слова: Дарія Віконська, модернізм, вісниківство, вісниківський неоромантизм, сецесія.

DARIA VIKONSKA, A WRITER FROM A PRINCELY FAMILY

Ihor NABYTOVYCH, professor, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

The article studies the characteristic features of Daria Vikonska’s creative world, a writer, literature scholar and fine art expert. The style assortment of the artist is rooted in the ideological conceptions of the Ukrainian nationalism. Her creativity is defined by the ideal and aesthetic, axiological, and ideological peculiarities of the Bulletin Neo-Romanticism. Dealing with the subject of foreign art, literature, social and political life, the author always projects them on the Ukrainian cultural, literary, and mental landscape.

Key words: Daria Vikonska, modernism, the Bulletin practices, the Bulletin Neo-Romanticism, secession.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС