Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (734) 2018 р.

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
В ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Світлана ПОВОРОЗНЮК, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті розглянуто сутність поняття «стереотип»; визначено специфіку етнічних стереотипів; досліджено основні мовні засоби експлікації етнічних стереотипів татарського народу в кримському циклі оповідань М. Коцюбинського, а саме: аксіологічно марковані лексеми, слова-символи, фразеологічні одиниці та етикетні мовні формули; визначено їхню роль у формуванні стилістичної системи ідіостилю письменника.

Ключові слова: стереотип, етнічний стереотип, автостереотип, гетеростереотип, слово-символ.

ETHNIC STEREOTYPES OF TATAR PEOPLE
IN SHORT STORIES BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKY

Svitlana POVOROZNIUK, PhD, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

The article contemplates on the essence of the concept of «stereotype»; it defines the specificity of ethnic stereotypes, and studies basic language means of expressing ethnic stereotypes of Tatar people in the Crimean cycle of short stories by Mykhailo Kotsiubynsky, namely: axiologically marked lexical items, words-symbols,  phraseological units and etiquette formulas; the paperdefines their role in the formation of stylistic system of the individual author’s style.

Key words: stereotype, ethnic stereotype, autostereotype, heterostereotype, word-symbol.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС