Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №14 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПОСТМОДЕРНІЗМУ:
ЛЕКТУРА Й ЛІТЕРАТУРА ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ ХІХ – поч. ХХІ ст.

Роман ГОЛИК, доктор історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Автор статті розглядає історію «галицького читання» впродовж ХІХ–ХХ ст., окреслюючи її як періоди кількох інтелектуальних, естетичних та ідеологічних зламів. Спочатку зароджувалася й розвивалася «класична» модерна традиція читання, у середині ХХ ст. відбулася її деструкція й побудова тоталітарної парадигми. Нині лектура галичан знову зазнає радикальних змін, що пов’язані передусім із появою масової літератури.

Ключові слова: лектура, канон, гуманістична освіта, історія читання, антична література, світова класика, релігійна література, «брукова» література, національна література.

FROM ROMANTIC MOVEMENT TO POSTMODERNISM. READING AND
LITERATURE OF GALICIAN UKRAINIANS IN THE 19th – EARLY 21th CENTURIES

Roman HOLYK, PhD, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, the NAS of Ukraine

The author researches the history of the “Galician reading” in the 19th–21th centuries defining it as certain periods of several intellectual, aesthetic and ideological shifts. A classical modern tradition of reading was the first to arise and develop; its destruction and the building of a totalitarian paradigm took place in the middle of the 20th century. Currently, reading of the Galicians is undergoing new radical changes due to the upraise of popular literature.

Key words: reading, canon, humanistic education, history of reading, ancient literature, world classics, religious literature, urban literature, national literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС