Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (733) 2018 р.

ВІКТОР ОБЮРТЕН, ЛЕСЬ КУРБАС, СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ:
РОЗДУМИ ПРО МАЙБУТНЄ МИСТЕЦТВА В РОКИ РЕВОЛЮЦІЙ
ТА КАТАСТРОФ

Світлана ІВАНИЦЬКА, доцент, завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;

Тамара ДЕМЧЕНКО, доцент кафедри історії України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка

Українська революція 1917–1921 рр. дала потужний поштовх розвитку національній культурі, зокрема періодиці. У статті обговорюється праця С. Єфремова в бібліографічному журналі «Книгарь» – рецензія на брошуру В. Обюртена «Мистецтво вмирає», переклад якої випустило у світ 1918 р. київське видавництво «Ґрунт» з передмовою Леся Курбаса. У додатку вміщено текст рецензії С. Єфремова з коментарями.

Ключові слова: Сергій Єфремов, Віктор Обюртен, Лесь Курбас, «Книгарь», мистецтво, Перша світова війна, революція.

VICTOR OBYURTEN, LES KURBAS, SERHIY YEFREMOV:
REFLECTIONS ON THE FUTURE OF ART DURING THE YEARS OF
REVOLUTIONS AND DISASTERS

Svitlana IVANYTSKA, associate professor, Head of the Department of Law and Social and Humanitarian Sciences, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies;

Tamara DEMCHENKO, associate professor, Department of History of Ukraine, T. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University

The Ukrainian Revolution of 1917–1921 gave a powerful impulse to the development of national culture, periodicals in particular. The article discusses S. Yefremov`s review of V. Auburtin’s brochure The Art of Dying in a bibliographic journal Knigar. The translation of Auburtin’s brochure was published in 1918 at Kyiv publishing house Grunt with a preface by Les Kurbas. The review by S. Yefremov and comments are attached.

Key words: Sergey Yefremov, Victor Auburtin, Les Kurbas, Knigar, art, World War I, revolution.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС