Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (733) 2018 р.

МІЖ КОНОМ ТА КАНОНОМ:
НОВІ ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Анжела МАТЮЩЕНКО, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто кілька нових сценічних версій творів класиків української драматургії, які завдяки своїм видатним художньо-змістовим властивостям можна розглядати як оригінальні інтермедіальні проекції, що поглиблюють та актуалізують драматичні шедеври Лесі Українки, Миколи Куліша та Івана Кочерги і можуть збагатити процес вивчення їх у школі.

Ключові слова: інтертекстуальність, інтермедіальні проекції, проактивний реципієнт, символіко-архетипальне перекодування.

BETWEEN THE STAGE AND CANON:
NEW INTERMEDIA INTERPRETATION OF UKRAINIAN DRAMATURGY

Angela MATIUSCHENKO, PhD in Linguistics, T. H. Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The article considers a few new stage versions of plays by classic Ukrainian drama authors; due to their unique artistic and content-related features, they can be viewed as original intermedia projections, which deepen and actualize drama masterpieces by Lesya Ukrainka, Mykola Kulish, and Ivan Kocherha, and can enrich the school studies of the material.

Key words: intertextuality, intermedia projections, proactive recipient, symbolic archetypical recoding.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС