Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (733) 2018 р.

АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В ЕТИМОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ

Василь ЗАДОРОЖНИЙ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Стаття являє собою спробу показати, як аналіз акцентних процесів, що відбуваються (чи відбувалися) в системі українського дієслова, може стати допоміжним і навіть визначальним чинником в етимологічних дослідженнях. Конкретному етимологічному аналізу підлягають у статті слова обідати і снідати, що мають етимологічно єдиний корінь, однак головним для дослідження є пошук нової методології. Семантико-словотвірний аналіз дієслів виявляє особливу продуктивність у зв’язку з їхньою видотвірною діяльністю, супроводжуваною, у свою чергу, закономірними акцентними змінами.

Ключові слова: акцентні перетворення, видові відношення, доконаний / недоконаний вид, наголос (кореневий, суфіксальний), словотвірний ланцюжок.

ACCENTUAL ASPECTS IN ETYMOLOGICAL STUDIES

Vasyl ZADOROZHNYI, Potebnia Institute of Linguistics, the NAS of Ukraine

The article is an attempt to show how an analysis of the accentual processes that are occurring (or have occurred) in the system of the Ukrainian verb might become a helpful and even a definitive aspect in etymological research. The article contains specific etymological analysis of the words обідати and снідати, which have, etymologically, a single radical, however, it’s the search for a new methodology that is definitive to the research. Semantic and word-formative analysis of the verbs is particularly productive in this case due to these verbs’ speciation activity, followed by natural accentual changes.

Keywords: accentual transformations, aspectual correlation, perfective / imperfective aspect, accent (radical, suffixal), word-formative chain.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС