Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

ГРАМАТИЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
І СУЧАСНА ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови НАН України

Проаналізовано використання актуалізованих відмінкових закінчень іменників і числівників, особових закінчень дієслів, що представляють прескриптивні (обов’язкові) граматичні норми української літературної мови, у професійній практиці від 90-х рр. ХХ ст. до сьогодні, оцінено тенденцію до практичного розмежування форми родового відмінка займенникового особового іменника їх з об’єктною функцією і займенникового прикметника присвійності їхній, віддієслівних іменників на -ння, -ття за видовою ознакою, констатовано нівеляцію протиставлення збірних і власне-кількісних числівників та перетворення збірних числівників на додатковий засіб вираження власне-кількості, з’ясовано причини ігнорування та деструкції деяких граматичних норм.

Ключові слова: прескриптивна (обов’язкова) граматична норма, дескриптивна (ужиткова) граматична норма, відмінкове закінчення, особове закінчення, граматична форма, мовна практика.

GRAMMATICAL NORMS OF THE STANDARD UKRAINIAN AND MODERN
PRACTICE OF THE PROFESSIONAL COMMUNITY

Kateryna HORODENSKA, Dr. habil., professor, Institute of Ukrainian Language of the NAS of Ukraine

The paper offers analysis of the usage of actualized declensional endings of nouns and adjectives, personal endings of verbs, which constitute prescriptive (obligatory) grammatical norms of the standard Ukrainian in professional practice from the 90s of the XX c. till now; it estimates the tendency of practical distinction between Genitive forms of the pronominal personal noun їх with objective function and pronominal adjective forms of possessiveness їхній, the forms of verbal nouns ending in -ння, -ття according to their aspectual characteristics; it acknowledges neutralizing of the oppositeness of collective and quantitative numerals, as well as transforming of collective numerals into an optional means to express quantity as such; it also elicits reasons of ignoring and destruction of some grammar norms.

Key words: prescriptive (obligatory) grammatical norm, descriptive (occasional) grammatical norm, case ending, personal ending, grammatical form, speech practice.

Отримати методичну статтю з журналу