Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (721) 2017 р.

ПРЕДМЕТОЦЕНТРИЗМ У ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ

Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

У статті розглянуто систему принципів і підходів до організації навчального процесу, які безпосередньо випливають зі специфіки літератури як предмета шкільного циклу. Автор наводить систему концептуально важливих підходів для функціонування української літератури як навчальної дисципліни. На перше місце він ставить принцип текстоцентризму, оскільки саме текстуальна робота є основним видом діяльності, що забезпечує розвиток школярів. Його реалізація можлива тільки на технологічній основі, коли вчитель здатний створити навчально-дослідницький алгоритм, виходячи з наявних у методиці навчання літератури шляхів аналізу літературного твору.

Ключові слова: предметоцентризм, текстоцентризм, технологізація, феноменальність, індивідуалізація, контекстність, ідеаційність, світогляд.

SUBJECT-CENTRISM IN LITERATURE TEACHING

Yuriy BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The article examines the system of principles and approaches to organizing the learning process, stemming from the characteristic features of Literature as a subject taught in secondary school. The author provides his own system of conceptually important approaches to organizing Literature teaching. According to him, the first and most important principle is that of text-centrism, since working with texts is the most important activity which ensures students’ progress. Its realization is only possible on the basis of a technology, when a teacher can create a learning algorithm based on available methods of literary text analysis.

Key words: subject-centrism, text-centrism, technologization, phenomenality, individualization, contextual principle, ideation, worldview.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС