Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (731) 2018 р.

ПРО ГРІШНУ ЄВУ Й НЕОБАЧНОГО АДАМА:
ПОЕТИЧНІ ВЕРСІЇ ІВАНА ФРАНКА ТА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Євген НАХЛІК, директор Інституту Івана Франка НАН України

У статті автор порівнює вірш І. Франка «Перша вчителька» з поезією В. Симоненка «Покара», які становлять «гендерну», морально-християнську та вітально-нонконформістську інтерпретації біблійної звістки про гріх перших людей, вчинений у раю. І. Франко в «Першій вчительці», а В. Симоненко в «Покарі» використали біблійний міф інтертекстуально як засіб для символічного самовираження.

Ключові слова: інтертекст, психоаналітична інтерпретація, символічна автобіографія поета, рай, християнська, юдаїстська, буддійська міфології, філософська поема, біблійна розповідь про Адама і Єву, вітальна патетика.

ABOUT FALLEN EVE AND INDISCREET ADAM:
POETIC VERSIONS BY IVAN FRANKO AND VASYL SYMONENKO

Yevhen NAKHLIK, director of Ivan Franko Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

In the article, the author compares a poem by Ivan Franko The First Teacher to a piece of poetry by Vasyl Symonenko The Punishment, which present “gender”, Christian moral, and vital non-conformist interpretations of the biblical narration about the sin the first people commited in the paradise. Both of the poets used the biblical myth intertextually as a means of symbolic self-exression.

Key words: intertext, psychoanalitical interpretation, poet’s symbolic autobiography, paradise, Christian, Jewish, Buddhist mythology, philosophic narrative poem, biblical narration about Adam and Eve, vital pathetics.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС