Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №1 (766) 2021 р.

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ:
МЕТОДИКО-ЛІТЕРАТУРНІ АСПЕКТИ*

Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

Автор статті характеризує особистісно зорієнтоване навчання як окрему стратегію, що склалася в сучасній методиці викладання української літератури. Виділяє її екзистенціально-діалогічний та процесуально-діяльнісний напрями, аналізує напрацювання в межах кожного. У поле зору дослідника потрапляють специфічні можливості, які надає художня література для активізації індивідуального начала дитини. Це насамперед способи самоактуалізації та саморозвитку школярів: вільна інтерпретаційна діяльність, діалог між учнем та літературним текстом, позиція ціннісного осмислення прочитаного. Такі підходи узгоджені з основними шляхами опрацювання літературного матеріалу, які вироблені методичною наукою. Крім того, у статті наголошено: учні мають право коригувати й процесуально-діяльнісний аспект вивчення літератури, а саме: ставити навчальну мету, досягати її відомими для них способами. Тому в освітньому процесі мають широко використовуватися дослідницькі індивідуальні проєкти школярів. Це може відбутися тільки за умови, коли учні усвідомлюють цілі літературної освіти та процесуальні етапи досягнення їх. У такий спосіб відбувається їхній саморозвиток.

Ключові слова: особистісно зорієнтоване навчання, діалогізм, навчальний процес, самоактуалізація, саморозвиток, шляхи аналізу літературного матеріалу.

PERSONALITY-ORIENTED LEARNING:
METHODOLOGICAL AND LITERARY ASPECTS

Yurij BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The author of the article characterises personality-oriented learning as a strategy of its own which has been developed within the contemporary methodology of Ukrainian literature teaching. He singles out two of its aspects – existentialdialogical as well as the processual and activity-based and analyses the key works discussing each of these aspects. He examines the special opportunities for developing child’s personality afforded by literary fiction. These are first and foremost the ways of self-actualisation and self-development of the student: free interpretive activity, a dialogue between the student and the literary text, the evaluation of what has been read. These approaches are in harmony with the main types of work with literary material which have been developed by methodologists. Furthermore, the article emphasises that students have the right of adjusting the processual and activity-based aspect of literature study by setting learning goals and achieving them in familiar ways. Due to this, it is very important to assign individual research projects to students during the learning process. This can only happen when the students are aware of the goals of literary education and processual stages of achieving these goals. This is how their self-development takes place.

Key words: personality-oriented learning, dialogism, learning process, self-actualisation, self-development, ways of analysing literary material.

Отримати методичну статтю з журналу