Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (742) 2019 р.

«ПОБУДЬ, МІЙ БОЖЕ, ОТУТ ЗІ МНОЮ»
Художній дискурс війни крізь призму сакрального

Марія СТЕЦИК, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

Ірина ВОЛОЩАК, магістр Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

У статті досліджено дискурс війни крізь призму сакрального, описано його в концептуально-когнітивних та лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення, ідіостильової манери й низки екстралінгвальних чинників; випрацювано та обґрунтовано власні інтерпретаційні моделі. Мілітарний дискурс відрефлексовано як «охудожнений документ» людського переживання війни, коли «не мова встановлює рамки, а війна втручається в мовлення». Зроблено узагальнення, що тексти з війни позначені високою сакральною тональністю; біблійні алюзії, ремінісценції, розлогі молитовні фрагменти (канонічні й оказіональні), густе мереживо релігійної лексики, конфесійні лінгвоблоки засвідчують органічність авторського мовомислення у вимірах святого, священного.

Ключові слова: мілітарний дискурс, сакральне, лінгвостилістика, концепт, символ, контекст, асоціат, словообраз, мовомислення.

STAY, MY GOD, HERE WITH ME
Artistic discourse of war through the lens of the sacral

Mariya STETSYK, associate professor, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Iryna VOLOSCHAK, master’s degree student, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

The article studies the discourse of war through the lens of the sacral; it outlines the discourse under study in terms of conceptual and cognitive categories, as well as linguostylistic ones in relation to a wide contextual setting, the ideostylistic manner, and a number of extralingual factors; it offers and explains the authors’ interpretation models. The military discourse is viewed as an artistic document of a person’s perception of war, when it is not the language, which sets the framework, but the war itself intrudes into the narration. It generalizes, that the texts from war are characterised by a high sacral tonality; Biblical allusions, reminiscences, long prayer fragments (canonical and occasional ones), rich tapestry of religious vocabulary, confessional linguoblocks testify to the harmony of the author’s language and mentality in terms of the holy, and the sacred.

Key words: military discourse, sacral, linguostylistics, concept, symbol, context, associate, word and image, language and mentality.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС