Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (670) 2013 р.

Сергій ОМЕЛЬЧУК. Прийом «Асоціативний рядок»

чи прийом «асоціативний рядок»

(Про вживання великої і малої літери у власних і загальних назвах на позначення методичних понять)

   Останнім часом автори наукових і навчально-методичних текстів, зокрема й надрукованих у провідних усеукраїнських фахових виданнях, ви­користовують різні варіанти написання назв ме­тодів і прийомів, безсистемно вживаючи лапки і малу чи велику літери. Це, безперечно, є пору­шенням правописних норм сучасної української літературної мови. Спираючись на чинні правила українського правопису, визначімо правильне на­писання назв на позначення методичних понять.

   Родові найменування метод і прийом (техно­логія, методика, підхід, спосіб, етап, модель то­що) за нормами орфографії пишемо з малої літе­ри (наприклад, методи навчання, загальнодидатичні методи, методичні прийоми, прийоми дослідницького методу та ін.), крім тих випадків, коли ці поняття виступають початковими слова­ми в реченні чи тексті.

   Назви методів і прийомів, тобто видові на­йменування у складі методичної термінології, потрібно писати з великої літери й у лапках. На­приклад, метод «ПРЕС», метод «Мозкова ата­ка», прийом «Дослідження-моделювання», при­йом «Мікрофон» тощо. Ця орфографічна норма поширюється і на правопис інших видових на­йменувань у поєднанні з родовими, такими як рубрика, вправа, гра, вікторина, завдання, проект та ін. (рубрика «Читайте українською!», вправа «Перевір себе», лінгвістична гра «Хто більше?», мовознавча гра «Добери антонім», мовознавча вікторина «Назви іншим словом», завдання «Ти – редактор», ігрове завдання «Знайди зайве слово», спільний проект «Чи знаєте ви…»).

   Проте коли методичне видове найменування вживають без родової назви, то його слід писати з малої літери й без лапок. Наприклад: зошит з практикуму з правопису української мови (але основна мета вивчення курсу за вибором «Практикум з правопису української мови»); навчання орфографії на внутрішньопредметних зв’язках (але основні поняття розділу «Орфо­графія»). Це також стосується правопису видо­вих найменувань методів і прийомів. Порівняй­мо: Метод «Мозковий штурм» спонукає учнів виявляти уяву і творчість. Варіантів мозково­го штурму може бути кілька. Прийом «Лінг­вістична дуель» сприяє формуванню в учнів продуктивної мовленнєвої діяльності. Під час лінгвістичної дуелі вчитель організовує ефек­тивне спілкування учнів.

   З малої літери пишемо видове найменування методу чи прийому, якщо його вжито у складі підрядного словосполучення в ролі залежного компонента у формі родового відмінка, де голов­ним словом виступає родова назва (метод або прийом): метод вільного письма (але метод «Вільне письмо»), метод символічного бачен­ня смислу тексту (але метод «Символічне ба­чення смислу тексту»), метод морфологічної скриньки (але метод «Морфологічна скринька»), прийом рефлексивної бесіди (але прийом «Рефлексивна бесіда»).

   Тож варіант написання видових найменувань методів і прийомів у лапках, але з малої літери є штучним і не відповідає нормам чинного україн­ського правопису.

Сергій ОМЕЛЬЧУК,

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства Херсонського державного університету

Интернет-магазин АБАРИС